گردونه ی دکترجواد ظهوریان مرکز امبدینگ مشهد
دکترجواد ظهوریان (تبلیغ)

امبدینگ یا کت گوت در چاقی و زیبایی

در روش امبدینگ یا کت گوت به جای سوزنهای طب سوزنی از کاشت نخ بخیه قابل جذب با هدف اثر گذاری طولانی تر استفاده می گردد این روش بخصوص در بهبود چاقی موضعی و کوچک کردن سایز به روش طبیعی موثر است در زیبایی و در درمان بیماریها می توان از این روش جالب بهره گرفت در این روش طبیعی عملکرد ا بیشتر ..
دکترجواد ظهوریان (پست)

امبدینگ

کاشت نخ بخیه قابل جذب در نقاط طب سوزنی با هدف اثرگذاری طولانی تر بیشتر ..

 |